Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
pro prodej zboží spotřebitelům
společnosti Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217,
se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4

 1. Preambule

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží spotřebitelům (dále jen „VOP“) společnosti Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, Česká Republika, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287156 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.soukupshop.cz (dále jen „Webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

1.7. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí a rozumí jim. Na tyto VOP byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.

 

 1. Definice

2.1. Kupujícím je spotřebitel.

2.2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

2.3. Pro smluvní vztahy mezi Prodávajícím a fyzickou osobou, jež je podnikatelem, tj. tím, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci anebo v souvislosti se svojí vlastní podnikatelskou, obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, a dále mezi Prodávajícím a právnickou osobou se nepoužijí tyto VOP; takový smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

 

 1. Zpracování osobních údajů

3.1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí Nařízením EU 679/2016 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

3.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující může zboží u Prodávajícího objednat prostřednictvím objednávkového systému na Webové stránce (www.soukupshop.cz), e-mailem (info@soukushop.cz) či telefonicky (+420 222 200 669).

4.2. Pro objednání zboží prostřednictvím objednávkového systému na Webové stránce vyplní Kupující objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (i) objednávaném zboží, které Kupující vloží do elektronického nákupního košíku, (ii) informace o kupní ceně zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, (iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží, (iv) identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, tedy zejména jeho jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Smlouva“) je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež Prodávající následně zašle Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího přílohu e-mailu Prodávajícího budou tvořit VOP v aktuálním znění.

4.3. Pro objednání zboží prostřednictvím e-mailu Kupující dostatečně jasně a určitě do své e-mailové zprávy naformuluje předmět své objednávky, tj. jaké zboží objednává, za jakou kupné cenu a za jakých dodacích a platebních podmínek. Současně Kupující uvede do e-mailové zprávy svoje jméno, příjmení, adresu doručení, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Pokud nebude e-mailová zpráva Kupujícího dostatečně určitá a/nebo nebude splňovat náležitosti objednávky, Prodávající bude Kupujícího kontaktovat (telefonicky, e-mailem) a nejasnosti či chybějící údaje s Kupujícím dopřesní. Smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež Prodávající následně zašle Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího; přílohu e-mailu Prodávajícího budou tvořit VOP v aktuálním znění.

4.4. Pro telefonické objednání zboží uskuteční Kupující telefonický hovor s Prodávajícím a v průběhu komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavře v ústní formě prostřednictvím telefonu kupní smlouvu. Bez zbytečného odkladu po skončení telefonátu Prodávající musí Kupujícímu potvrdit nabídku učiněnou po telefonu v textové podobě (formou SMS, e-mailem, dopisem či v jiné vhodné formě).  Smlouva je uzavřena, jakmile Kupující projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině, přičemž nabídka učiněná po telefonu a potvrzení nabídky Prodávajícím v písemné formě se musí obsahově shodovat  (a bude-li nabídka Prodávajícího a souhlas Kupujícího dostatečně specifikování, tj. odsouhlasí-li Kupující Prodávajícímu koupi konkrétního zboží za cenu nabízenou Prodávajícím, a dále odsouhlasí-li Kupující způsob platby a dopravy (převzetí) zboží a odsouhlasí-li jejich cenu, která mu bude Prodávajícím účtována. V rámci nabídkového telefonického hovoru (před uzavřením Smlouvy) poučí Prodávající Kupujícího též o hlavních vlastnostech zboží, o délce záruky poskytované na dané zboží. Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy doručí Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího, formou SMS či dopisem potvrzení o uzavření Smlouvy; přílohu e-mailu Prodávajícího budou tvořit VOP.

4.5. V průběhu tvorby objednávky až do doby jejího dokončení je Kupující oprávněn údaje měnit a kontrolovat. Objednávku Kupující dokončí po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“. Před stiskem tlačítka Kupující potvrdí seznámení se a souhlas s těmito VOP, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány Prodávajícímu.

4.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřenou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.9. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vylučuje uzavření Smlouvy v případě, že Kupující v přijetí návrhu Prodávajícího na uzavření Smlouvy odkáže na jiné obchodní podmínky.

4.10. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí jeho návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

4.11.Prodávající potvrzuje, že zboží jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, je v souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že zboží jím dovezené nebo distribuované, které přichází do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

 

 1. Cena a platba

5.1. Všechny ceny uváděné na Webové stránce jsou smluvní, aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím na Webové stránce nabízeny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Konečná kalkulovaná cena je již uvedena i včetně poplatků za dopravné v aktuální výši. Jako cena při uzavření Smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, že na Webové stránce nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná kupní cena, není Prodávající povinen Kupujícímu za tuto kupní cenu zboží dodat ani v případě, když Kupující obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci bude Prodávající Kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující novou objednávku potvrdí. Za zjevnou chybu v kupní ceně se považuje například situace, kdy kupní cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

5.2. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

5.3. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího.

5.4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

(a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Mikuleckého 1306/2 (dále jen „Provozovna“) při převzetí zboží;

(b) v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od přepravce;

(c) bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží od přepravce;

(d) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6969690049/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.. Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem obdrží Kupující od Prodávajícího formou e-mailové zprávy. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH a vč. nákladů na dodání zboží na příslušný účet. Pokud nebude příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH vč. nákladů na dodání zboží) na účet Prodávajícího připsána do 7 dnů od data uzavření Smlouvy, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit.

(e) bezhotovostně (platební kartou, bankovním převodem) prostřednictvím platební brány GoPay, kdy Kupující při uzavření Smlouvy prostřednictvím Webové stránky zvolí platební metodu (karta, bankovní převod), následně je Kupující přesměrován na webové rozhraní platební brány pro platbu kartou nebo rozhraní banky pro platbu bankovním převodem, Kupující provede úhradu a je přesměrován zpět na Webovou stránku. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH a vč. nákladů na dodání zboží po provedení úhrady Kupujícím.

5.5. Při uzavření Smlouvy postupem dle čl. 4.2. a 4.3. VOP může Kupující použít jen platební metody dle čl. 5.4. odst. (a), (b), (c) a (d) VOP.

5.6. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.

5.8. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.10. V některých případech umožňuje Prodávající na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole; v takovém případě bude Kupujícímu zboží poskytnuto se slevou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, nebude-li daňový doklad přiložen přímo ke zboží při jeho předání Kupujícímu.

5.12. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu tím, že zboží Kupujícímu předá, nebo tím, že zboží předá prvnímu přepravci.

6.2. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.

6.3. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím ve Smlouvě, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítne.

6.7. Dostupnost konkrétního produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu na Webové stránce. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 5 pracovních dnů. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Prodávající. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem převzetí zásilky. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.8. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

(a) zaslání kurýrní službou ( např. GLS)

(b) osobní převzetí v Provozovně.

6.9. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

 

 1. Práva z vadného plnění, záruka

7.1. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality.

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.3, může Kupující Prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu (info@soukushop.sz) či dopisu (Jaromír Soukup Shop s.r.o., Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4), případně osobně na adrese Provozovny. Pro reklamaci je Kupující oprávněn využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 VOP. V uplatnění práva z vadného plnění Kupující zvolí, jak chce vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího následně změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s Kupujícím uplatněným právem z vadného plnění.

Má-li zboží vadu, má Kupující právo na (a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo (b) na odstranění vady opravou zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající má právo odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Kupující má dále právo na (a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo (b) odstoupení od smlouvy, jestliže (a) Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy; (b)        se vada projeví opakovaně, (c) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo (d) je z prohlášení Prodávající nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že vadu na zboží si způsobil sám Kupující, práva z vadného plnění mu nenáleží.  Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Při uplatnění reklamace vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno (a) datum uplatnění reklamace; (b) co je obsahem reklamace; (c) způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím; (d) kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.  Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na delší lhůtě, je Prodávající povinen do 30 dnů od obdržení reklamace odstranit vady a poskytnout Kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete Kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.  O vyřízení reklamace je prodávající povinen Kupujícího informovat e-mailem a vydat mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, které je Kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady zejména pak, že zboží:

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. b) je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasí;
 3. c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci (návod je poskytován na trvalém nosiči dat, kterým může být listina, zařízení USB, CD, DVD, paměťová karta, e-mail apod) ;
 4. d) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a
 7. g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly Kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy;

 

Ustanovení věty předchozí se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží ohledně vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla.

7.5. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci Kupujícím.

7.6. Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

7.7. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@soukupshop.cz . Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit (i) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, (iv) od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty o odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (v) od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, (vi) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy  postačuje, aby Kupující jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu na info@soukupshop.cz, ale též dopisem zaslaným na adresu: Jaromír Soukup Shop s.r.o., Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4) vyrozuměl Prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Kupující rovněž může využít vzorový formulář (příloha č. 3 VOP). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo předat zboží Prodávajícímu na adrese: Jaromír Soukup Shop s.r.o., Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 nebo na adrese Provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Odstoupením od Smlouvy dle čl. 9.2. VOP se Smlouva od počátku ruší.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Ve stejné lhůtě a stejným, způsobem Prodávající Kupujícímu vrátí též náklady na dodání zboží. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Podávajícímu odeslal.

9.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.5. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9.6. Kupující odpovídá Prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 1833 občanského zákoníku pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 1. Program Ověřeno zákazníky

10.1. Spokojenost Kupujících s nákupem zjišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je Prodávající zapojen. Dotazníky jsou zasílány pokaždé, když Kupující nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí Prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti Kupujících s nákupem u Prodejce. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Kupujícího nebude dotazník dále zasílán.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.3. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

11.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

11.5. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

11.6. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi.

11.7. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

11.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6.1.2023 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.soukupshop.cz. Tyto VOP jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího www.soukupshop.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP, to však nemá vliv na Smlouvy uzavřené podle dosavadního znění VOP.

 

V Praze dne 6.1.2023

 

Jaromír Soukup Shop s.r.o

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:               Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217,
se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:               Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217,
se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: