Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

  Tento Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, Česká republika, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287156 (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.soukupshop.cz spotřebitelům. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 2. Záruka a jakost

  1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost zboží přesně odpovídal potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Ustanovení věty předchozí se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží ohledně vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  3. Kupující je povinen při osobním převzetí zboží od Prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. Vykazuje-li zboží dodané kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny.
  4. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 3. Způsob uplatnění reklamace

  1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
  2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat výměnu zboží. Není-li takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, kdy kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  3. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
  4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v jeho sídle na adrese Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 nebo v provozovně Prodávajícího na adrese Mikuleckého 1308/2, 147 00 Praha 4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě reklamovaného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  5. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost, nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
  6. Vyskytne-li se u zboží neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má kupující právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
  7. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 4. Lhůty pro uplatnění reklamace

  1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v záruční době, jejíž délka činí:
   1. v případě potravin (včetně doplňků stravy) do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je Kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u uživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.
   2. u ostatních výrobků (nepotravinářského zboží) po dobu 24 měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou Doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců může však být prohlášením Prodávajícího v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší; pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Toto ustanovení se nepoužije v případě použitého spotřebního zboží, kdy je záruční doba stanovena na polovinu zákonné doby pro uplatnění práv z vadného plnění, pokud Kupující nestanoví záruční dobu delší.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při jeho převzetí.
  4. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě (do doby vyřízení reklamace), a kupující jej nemůže užívat.
  5. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení obsahující datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Prodávající je dále povinen kupujícího vyrozumět o vyřízení reklamace. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
  6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  7. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
 5. Výjimky z odpovědnosti za vady

  1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
   2. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
   3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
   4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
   5. jde-li o mechanické poškození zboží;
   6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
   7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
   8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je Prodejcem nebo výrobcem určeno;
   9. poškození v důsledku vyšší moci.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
  2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 27.2.2020