Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu údajů obsažených v registračním formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon Správcem, tj. společností Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jako „Správce“).

Svůj souhlas poskytuji Správci pro účely uvedené ve formuláři (pro účely poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) souhlasu se zpracováním osobních údajů a výhradně v rozsahu tohoto formuláře. Vyplněním formuláře potvrzuji, že mnou poskytnutý souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Tento souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení, nebo do okamžiku jeho odvolání.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Beru na vědomí, že dle Nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mám následující práva:

• mám právo kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,
• mám právo požadovat změnu uchovávaných osobních údajů,
• Správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny,
• mám právo požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem,
• mám právo požadovat po Správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. ve výmazu, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit Správce, nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Veškeré žádosti, včetně žádosti o výmaz, odvolání souhlasu, podněty či stížnosti adresujte Správci na e-mailovou adresu gdpr@soukupshop.cz nebo poštou na adresu jeho sídla. Kontaktní údaje správce jsou adresa:  Jaromír Soukup Shop  s.r.o., Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, e-mail: gdpr@soukupshop.cz, telefon: +420 222 200 669, datová schránka ID b6zw3ui.